Sickle Cell Nepal / सिकल सेल नेपाल

Sickle Cell Nepal is an education, research, and awareness NGO for sickle cell disease in Nepal.

सिकल सेल नेपाल, नेपालमा सिकल सेल रोगको लागि गठन भएको एउटा शिक्षा, अनुसन्धान, र सचेतना फैलाउने गैर-सरकारी संस्था हो ।